Juniper Networks SRX650

$1,900.00

Juniper SRX650

SRX650-BASE-SRE6-645AP and SRX-GP-16GE Module

Junos 12.3X48D70

  • GE Base System: 6 10/100/1000 RJ45 + 4 1000Base-X SFP + 2 1000Base-X SFP shared
  • 7 Gbps Firewall performance
  • 2 Gbps IPS performance
  • 2 Gbps VPN performance
  • 350,000 Concurrent sessions
  • 35,000 New sessions/second
  • 40,000 Maximum security policies

Condition: Refurbished

Warranty: 12 months

Category:

Description

SRX650 là một cổng dịch vụ động tầm trung, hợp nhất các ứng dụng bảo mật và cơ sở hạ tầng mạng cho các văn phòng khu vực, các văn phòng chi nhánh lớn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cổng dịch vụ cung cấp tích hợp chi phí, hiệu quả, có thể mở rộng định tuyến, bảo mật và các ứng dụng tầm trung khác cho các trang web này.

Firewall performance: 7Gpbs
(large packets)
Firewall performance (IMIX) : 2.5Gpbs
Firewall + routing PPS (64 Byte) : 850kpps
Firewall performance (HTTP) : 2Gpbs
IPsec VPN throughput (large packets): 1.5Gpbs
IPsec VPN tunnels :3000
AppSecure firewall throughput : 1.9Gpbs
IPS (intrusion prevention system) : 1Gpbs
Connections per second : 35000
Maximum concurrent sessions :512000
DRAM options : 2Gb
Maximum security policies: 8192
Maximum users supported : unrestricted